Algemene voorwaarde

Algemene Voorwaarden van Van Groene Huize, statutair gevestigd te Alblasserdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.


Artikel 1 Algemeen

1.1 

Van Groene Huize is een groothandel in interieurbeplanting en houdt zich tevens bezig met het verzorgen van de beplanting, e.d.


1.2

Alle opdrachten en leveringen worden slechts onder de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is en dit door Van Groene Huize schriftelijk is bevestigd.


1.3

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Groene Huize opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

Werkzaamheden: alle leveranties, huur en/of verhuur en overige werkzaamheden e.d. waartoe opdracht is gegeven, of die door Van Groene Huize uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.


1.4

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Op alle overeenkomsten welke door Van Groene Huize binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door Van Groene Huize uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd;

Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Van Groene Huize aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Van Groene Huize.


1.5

Van Groene Huize is bevoegd haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten, w.o. zelfstandigen, waarvan zij desgewenst de wederpartij in kennis zal stellen.


1.6

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij dit schriftelijk is vastgelegd.


Artikel 2  Aanvang en duur van de offerte/overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Van Groene Huize is eerst gebonden, nadat zij de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig.


2.2

1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Van Groene Huize retour is ontvangen en ondertekend.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.


2.3 

Ingeval van stagnatie van de werkzaamheden langer dan een half uur, welke veroorzaakt wordt door opdrachtgever en/of zijn personeelsleden, waar Van Groene Huize geen invloed op kan uitoefenen, zullen de stagnatie uren c.q. kosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.


2.4

Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.


2.5

Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.


2.6

Van Groene Huize is gerechtigd bij of na het aangaan de overeenkomst, alvorens (verder) te presenteren, van de wederpartij zekerheid te eisen, dat zowel de aanbetaling als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.


2.7 

Bij annulering van een aan Van Groene Huize verstrekte opdracht zijn alle door ons ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is de annuleringkosten, minimaal 10% der hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.


2.8

Het is beide partijen toegestaan de Overeenkomst van Opdracht onmiddellijk tussentijds op te zeggen indien een der partijen in staat van faillissement of sursance van betaling verkeert. De betalingsverplichting voor de uitgevoerde werkzaamheden op het moment van beeindiging blijft in stand.


2.9

Opdrachten en aanwijzingen aan medewerkers van Van Groene Huize kunnen uitsluitend worden gegeven door de leidinggevende van opdrachtgever. Medewerkers van Van Groene Huize zijn gerechtigd om namens werkgever met de opdrachtgever te overleggen en nadere instructies in ontvangst te nemen. Artikel 3  Arbeidsomstandigheden

3.1

De opdrachtgever zal de lokalen, werkplekken, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij medewerkers van Van Groene Huize werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat medewerkers van Van Groene Huize bij het verrichten van hun werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijden. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met art. 7:658 BW evenals met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet.


3.2 

Indien een medewerker van Van Groene Huize een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat hiervan onmiddellijk een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk ongeval of een dergelijke beroepsziekte. De opdrachtgever zal aan medewerkers van Van Groene Huize of hun erfgenamen alle schade vergoeden die de medewerkers of erfgenamen in dit kader lijden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in dit artikel genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker van Van Groene Huize.


3.3

De opdrachtgever wordt aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en als zodanig gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. Daarnaast is de opdrachtgever tegenover Van Groene Huize verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzigen te geven, dat die medewerker tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden kan worden gevorderd. De Opdrachtgever vrijwaart Van Groene Huize tegen vorderingen van medewerkers gebaseerd op dit artikel. (Opdrachtgevers worden geadviseerd hun WA-verzekering ter zake uit te breiden, zij zijn op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder hun toezicht werken, ook voor de inleenkrachten die door Van Groene Huize te hunner beschikking worden gesteld voor het verrichten van werkzaamheden.)


3.4

De opdrachtgever zal Van Groene Huize te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van medewerkers uit hoofde van artikel 7:658 lid 2 BW en hij verleent Van Groene Huize de bevoegdheid haar aanspraken in dit kader ten opzichte van de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).


Artikel 4  Huur en verhuur

4.1

Een huurovereenkomst van Van Groene Huize vangt aan op de dag van levering van het gehuurde en eindigt op de dag, waarop het gehuurde compleet en in de oorspronkelijke staat  door ons retour is ontvangen.


4.2

De noodzakelijke kosten van transport, montage en demontage, evenals eventuele schade ten gevolg van demontage, komen voor rekening van de opdrachtgever.


4.3.

Het gehuurde mag uitsluitende gebruikt worden in overeenstemming met zijn bestemming. De opdrachtgever is daarom verplicht het gehuurde te behandelen volgens de instructies.4.4.

De opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde van Van Groene Huize het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in deze staat te zullen houden en aldus na afloop van de huurperiode weer op te leveren, e.e.a. behoudens normale slijtage, welke Van Groene Huize zal beoordelen.


4.5

De kosten van eventueel onderhoud en herstel, noodzakelijk anders dan ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van opdrachtgever.


4.6

Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak verloren gaat, dient de opdrachtgever direct Van Groene Huize op de hoogte te brengen. De opdrachtgever is gehouden de dagwaarde van het gehuurde bij wijze van schadeloosstelling te voldoen aan Van Groene Huize.


4.7

Iedere vervreemding en/of afstandsdoening van het gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde, is zonder toestemming van Van Groene Huize verboden.


4.8

Van Groene Huize heeft het recht om het gehuurde ten allen tijde te controleren en/of te laten controleren. De opdrachtgever heeft de verplichting hieraan mee te werken. Het gehuurde mag zonder toestemming van Van Groene Huize niet vervoerd worden naar een andere plaats, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


4.9

De opdrachtgever dient Van Groene Huize onverwijld in kennis te stellen van een eventueel faillissement of surseance van betaling. Opdrachtgever is eveneens verplicht de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder op de hoogte te brengen van de bestaande huurovereenkomsten. Artikel 5  Levering

5.1

Van Groene Huize is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Wanneer het de leverancier echter door een omstandigheid, vallende buiten zijn directe invloedssfeer, onmogelijk is om de bestelde hoeveelheid te leveren, dan is hij gerechtigd na overleg met de opdrachtgever de hoeveelheid te verminderen.


5.2

Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Van Groene Huize zal de opdrachtgever tijdig waarschuwen indien door hem afwijking van de overeengekomen levertijd wordt voorzien.


5.3

Indien de opdrachtgever de bestelde goederen niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor rekening van opdrachtgever. De goederen staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien echter na het verstrijken van de beperkte bewaarperiode, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd en er nog geen afname heeft plaatsgevonden heeft Van Groene Huize het recht om de betreffende producten te verkopen en wordt de order geacht door opdrachtgever te zijn geannuleerd. Van Groene Huize is gerechtigd het eventuele prijsverschil, overige kosten en schade te verhalen bij opdrachtgever.


5.4

Van Groene Huize is gerechtigd de verkochte goederen in gedeelten te leveren. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is Van Groene Huize bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.


Artikel 6  Garanties

6.1

Minimaal tot en met 1 jaar na levering wordt door Van Groene Huize een 100% plantgarantie gegeven, indien een verzorgingsovereenkomst wordt afgesloten voor een aaneengesloten periode van 1 jaar en/of meerdere jaren, ingaande vanaf datum levering. Tevens bestaat de mogelijkheid een overeenkomst te sluiten incl. vervanging en zal ten alle tijden sprake zijn van 100% plantgarantie, mits de planten niet door derden zijn beschadigd.


6.2

Schade bij interieurbeplanting welke is ontstaan als gevolg van een verstoring van het leefklimaat, opzettelijk vervuiling van het wortelmilieu, dan wel opzettelijke beschadiging van de planten, vallen niet onder de garantiebepalingen.


Artikel 7  Prijzen

7.1

Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.


7.2

De prijzen van Van Groene Huize zijn exclusief de BTW, invoerrechten, overige rechten, belastingen en heffingen.


7.3

Bij de prijs voor gearrangeerde plantenbakken zijn de arrangementskosten, evenals de kosten van hydrokorrels en/of steenwol, watermeter en voedseloplossing opgenomen. Voor de te leveren arrangementen, ter zake van bestaande of reeds aanwezige plantenbakken wordt een toeslag berekend van 10% op de arrangementsprijs.


7.4

Ingeval van verhoging van een of meer der prijsfactoren is Van Groene Huize gerechtigd om zijn prijzen dienovereenkomstig te verhogen, uiteraard zal Van Groene Huize de opdrachtgever hierover tijdig berichten.


7.5

Kortingen worden door Van Groene Huize per transactie verleend en geven geen enkel recht op korting bij volgende transacties.


Artikel 8  Transport/risico

8.1

Alle transport/verzendingen binnen Nederland worden door Van Groene Huize verzorgd. Onze aansprakelijkheid gaat hierin nooit verder dan de waarde van de voor de opdrachtgever vervoerde goederen, c.q. de dekking van de betreffende transportverzekeraar. De opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk van verdergaande claims.


8.2

Vervoer/verzendingen buiten Nederland in opdracht van opdrachtgever geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.


Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1

Van Groene Huize is uitsluitend aansprakelijk als gevolg van gebreken in geleverde zaken, genoemd in artikel 6 van deze voorwaarden en/of schade welke veroorzaakt is door opzet en/of grove schuld van medewerker(s) van Van Groene Huize.


9.2

Van Groene Huize heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.


9.3

De door Van Groene Huize te verrichten werkzaamheden en/of leveranties worden naar beste weten zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.


9.4

De opdrachtgever vrijwaart Van Groene Huize tegen gevolgschade en aansprakelijkheid ten opzichte van derden, uit welke hoofde dan ook.


9.5

Voor schade waarvoor de door van Van Groene Huize afgesloten WA-verzekering geen dekking biedt kan Van Groene Huizen nimmer aansprakelijk worden gehouden.


Artikel 10  Overmacht

10.1

Indien Van Groene Huize zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Van Groene Huize  alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.


10.2

Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet en de termijn langer dan 3 maanden is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


10.3

Indien van Groene Huize bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


10.4 

Van Groene Huize is niet aansprakelijk in geval van overmacht; onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Van Groene Huize onafhankelijke omstandigheid, die nakoming door Van Groene Huize van het overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Hieronder valt onder andere ontslagname, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkweigering e.d. van een medewerker.


10.5

Indien Van Groene Huize door het uitvallen van haar medewerker(s) om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal Van Groene Huize zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte medewerker te vinden en deze medewerker de werkzaamheden te laten voortzetten. Van Groene Huize is niet aansprakelijk voor het opschorten van en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden tengevolge van het uitvallen van een medewerker van Van Groene Huize.


10.6

De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door Van Groene Huize laten verrichten. Indien dat tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er deze dagen geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.


Artikel 11  Opschorting en ontbinding

11.1

In geval van overmacht aan de zijde van Van Groene Huize kan Van Groene Huize haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht steeds schriftelijk opschorten dan wel de Overeenkomst van Opdracht ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.


11.2

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van Van Groene Huize om zekerheid te stellen voldoet, ook als in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, kan Van Groene Huize nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst van Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten of de Overeenkomst van Opdracht ontbinden, onverminderd het recht van Van Groene Huize om schadevergoeding te vorderen.


11.3

Van Groene Huize is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.


Artikel 12  Facturatie, betaling en reclames.

12.1 Van Groene Huize factureert maandelijks haar uitgevoerde werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen met de opdrachtgever.


12.2

Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek, in euro´s.


12.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is door de opdrachtgever, vanaf op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag, vertragingsrente over het factuurbedrag verschuldigd van 1,0% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend.


12.4

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


12.5

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, welke Van Groene Huize moet maken ter 

effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


12.6

Eventuele reclames moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij Van Groene Huize worden ingediend. Na deze termijn wordt de opdrachtgever geacht zijn betalingsverplichting te hebben geaccepteerd en worden bezwaren niet meer door ons in behandeling genomen.


12.7

Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen aan Van Groene Huize.


12.8

Het geleverde kan alleen geretourneerd worden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Van Groene Huize te bepalen voorwaarden.


Artikel 13  Toepasselijk recht

13.1

Op alle overeenkomsten met Van Groene Huize is het Nederlands Recht van toepassing.


Artikel 14  Geschillenregeling

14.1

Alle geschillen, voor zover niet minnelijk te schikken, voortvloeiende uit de door Van Groene Huize gesloten overeenkomsten zullen voor zover de wet dit toelaat met uitsluiting van elke andere rechterlijke of arbitrale instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het arrondissement Dordrecht.


14.2

Onverminderd de rechtsgeldigheid van specifieke bepalingen van deze voorwaarden, blijven de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever in geval van geschil volledig in stand en laat dit de rechten van Van Groene Huize geheel onverlet.


14.3

Als een of meerdere bepalingen van een Overeenkomst van Opdracht of onderhavige leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Overeenkomst van Opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat de vervangende bepalingen wel 

rechtsgeldig zijn.


Artikel 15  Wijziging van de voorwaarden

15.1

Van Groene Huize is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerktreden. Van Groene Huize zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever doen toekomen. Indien geen tijdstip van inwerktreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in zodra hem de wijziging is medegedeeld.